Spillerommet er et nettverk av artister og kunstnere med et særlig miljøengasjement. Vi skaper kreative rom for dialog, læring og samarbeid rundt sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i musikkbransjen. 

Klima- og miljøsaken handler om bevisstgjøring og mobilisering av befolkningen til å ta føring, heve stemmene og stille krav til politikere og myndigheter. FN trekker frem kulturlivet som utpreget viktig i dette arbeidet.

Kunstnere og artister har et særlig mulighetsrom ift. å påvirke holdninger og adferd gjennom sin rekkevidde, formidlingsevne og sine møter med publikum.

Om Oss

Nettverkets strategi er å samle og bygge kompetanse for å øke miljøbevisstheten og -engasjementet blant denne gruppen gjennom tverrfaglige møteplasser der kultur og klima kobles sammen. 

Ved å gi kultursektoren en sterkere miljøstemme vil vi påvirke hele samfunnet i en mer miljøvennlig og sirkulærøkonomisk retning, samtidig som vi styrker og synliggjør kunstens samfunnsbyggende funksjon. 
Kulturen skaper sosiale møteplasser som styrker samhold, refleksjon og demokrati i praksis. Et rikt og levende kulturtilbud tilgjengelig for alle, er en forutsetning for positiv samfunnsutvikling. 

Bærekraft er en dynamisk prosess som krever kontinuerlig fornyelse og innovasjon. Disse styrkene ligger i kunstens natur. Det er på høy tid at vi tar tilbake vår plass ved bordet der fremtiden skapes. Det vil vi tjene på, og det vil hele samfunnet tjene på.

Spillerommet er et uavhengig nettverk startet av Marte Wulff og Einar Flaa

Det er dannet en arbeidsgruppe av kunstnere og andre tilknyttet feltet, men hvem som helst kan bli støttespillere via vår Facebookside.

Nettverket skal kontinuerlig forankres i kultursektoren, bl.a. gjennom samarbeid med fagforeningene CREO, NOPA og GramArt. 

Vi mener musikken og kulturens styrker og virkemidler bør løpe som en rød tråd gjennom alle andre sektorer, og samarbeider derfor med næringsliv, akademia og offentlig miljøforvaltning i vårt utadrettede arbeid, bl.a. Switch og Roar Smelhus / Langs Akerselva festival.

spillerommet skal...

- Være et visjonært, kunnskapsrikt og mangfoldig nettverk som fremmer og legger til rette for økt klima- og miljøengasjement i kultursektoren.

- Jobbe aktivt med kultursektoren for å samle og bygge kompetanse blant skapende og utøvende kunstnere. Målet er å bli en sentral aktør innen kreativt klimalederskap og sirkulærtenking gjennom holdningsskapende arbeid og konkrete, konstruktive klima- og miljøtiltak i sammenheng med med skaping, utøving og framføring av kunst.

- Være et inkluderende og innovativt bindeledd mellom kultursektoren, næringsliv, forskning, offentlig forvaltning, pressen og akademia. Fokuset skal være på innovasjon, nye samarbeid, jobbmuligheter, politisk påvirkning, holdningsskapende arbeid og folkelig engasjement.

- Jobbe både grasrot med nærkultur, barn og unge, bydelsfestivaler etc, og på høyt plan mot myndigheter, organisasjoner og bransjeaktører.

- Tilgjengeliggjøre, veilede og oppmuntre til bruk av allerede eksisterende, velfungerende konkrete måle- og registreringsverktøy for bærekraftig virksomhet.

- Være et visjonært, kunnskapsrikt og mangfoldig nettverk som fremmer og legger til rette for økt klima- og miljøengasjement i kultursektoren.

- Jobbe aktivt med kultursektoren for å samle og bygge kompetanse blant skapende og utøvende kunstnere. Målet er å bli en sentral aktør innen kreativt klimalederskap og sirkulærtenking gjennom holdningsskapende arbeid og konkrete, konstruktive klima- og miljøtiltak i sammenheng med med skaping, utøving og framføring av kunst.

- Være et inkluderende og innovativt bindeledd mellom kultursektoren, næringsliv, forskning, offentlig forvaltning, pressen og akademia. Fokuset skal være på innovasjon, nye samarbeid, jobbmuligheter, politisk påvirkning, holdningsskapende arbeid og folkelig engasjement.

- Jobbe både grasrot med nærkultur, barn og unge, bydelsfestivaler etc, og på høyt plan mot myndigheter, organisasjoner og bransjeaktører.

- Tilgjengeliggjøre, veilede og oppmuntre til bruk av allerede eksisterende, velfungerende konkrete måle- og registreringsverktøy for bærekraftig virksomhet.

spillerommet skal...